Mange overvejer at få trådløst internet som den eneste forbindelse, men mange bliver også skræmt væk, fordi man skal betale for data.

Men selv hvis du er online stort set dagligt, kan der faktisk være penge at spare. Det du især skal være opmærksom på, er hvis du streamer. I så fald bør du generelt holde dig fra trådløst internet som eneste forbindelse, fordi du i så fald vil skulle bruge rigtigt meget data og også har brug for en forbindelse med en stabilt ret høj hastighed.

Til almindelig brug vil du dog ikke have brug for lige så høj hastighed, og af samme grund bruger du slet ikke samme mængder data. Langt de fleste, der ikke streamer video, kan uden problemer holde sig under 10 GB, og disse abonnementer kan ofte fås billigere end kablede bredbåndsforbindelser.

Hvad er ulemperne?

Med trådløst internet får du lidt mere ustabilt internet, da du er afhængig af dækningen, der hvor du bor. Det bliver påvirket af vind og vejr, og der kan være problemer i spidsbelastningsperioder – særligt i byerne, hvor der kan være mange brugere pr. mast.

For de fleste vil man dog ikke opleve, at vejret gør, at forbindelsen går fra at være super hurtig til at være helt elendig, medmindre der er tale om meget voldsomt vejr såsom ualmindelig kraftig vind eller meget voldsomme regnskyl. Bor du ikke i byen bør spidsbelastning heller ikke være et problem, og selv i byerne vil mange ikke opleve gener.

Derudover kommer man ikke uden om, at databegrænsningen er en ulempe. Som nævnt er 10 GB dog typisk rigeligt, hvis du ikke streamer video. Streamer du video, er en god tommelfingerregel, at 1 times streaming bruger omkring 1 GB data. Dette forudsætter, at du slår HD fra – ellers skal du gange med omkring 2,5.

Er du kun online 1-2 gange om ugen, kan du i hovedreglen fint springe helt ned på omkring 1 GB, men dog helst ikke mindre, da der også skal være mulighed for at hente større opdateringer – og det kan være en god investering at gå op på 2-3 GB for en sikkerheds skyld, men for de fleste med så lidt online tid burde 1 GB være tilstrækkeligt.

Jeg har flere computere online samtidig

Trådløst internet kommer som regel med et USB-modem, men køber du i stedet med en router, kan fint komme online med flere computere.

Husk at to computere online, der laver præcis det samme, bruger dobbelt så meget data som en. Jo flere computere, du har online, jo mere data har du derfor generelt brug for.

Du kan med en router til trådløst internet som minimum koble dig på trådløst via WIFI, men med en del routere kan du også koble dig på via netværkskabel.